טוען

תקנון תנאי שימוש באתר גמילה

כללי

האמור בתקנון זה מתייחס לשני המינים וכתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

Gamila.co.il הינו אתר אינטרנט המוכר מגוון המוצרים של סבתא ג'מילה וגמילה סיקרט בישראל באמצעות אתר האינטרנט של החברה. המכירה נעשית באמצעות מכירה באתר ו/או באמצעות מכירה טלפונית.

גלישה באתר ו/או רכישת המוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך, לקבל ולנהוג לפי התקנון. במידה ואתה לא מסכים לתנאי כלשהו מתנאי התקנון הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

הליך הרכישה באתר

על מנת לבצע הזמנה באתר גמילה הלקוח יצטרך למסור פרטים להשלמת העסקה כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דוא"ל, עיר, כתובת למשלוח ומספר טלפון נייד. החברה רשאית לבקש פרטים נוספים מהלקוח. בעת הרכישה הלקוח ימסור את פרטי כרטיס האשראי שבו הוא מבצע את הרכישה ואת מספר תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי. פרטי כרטיס האשראי ומספרי תעודות זהות, אינם נשמרים ברישומי החברה.

עם הכנסת הפרטים הנדרשים לביצוע התשלום במערכת הסליקה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ולאחר מתן אישור של חברת כרטיסי האשראי והספקים, תוצג הודעה שמציגה שהפעולה אושרה. ההזמנה תירשם במחשבי הנהלת האתר.

העסקה \ הרכישה תיחשב כמושלמת רק לאחר אישור העסקה על ידי חברות האשראי. מבצע הזמנה באתר, בין אם אדם פרטי או גוף משפטי, פעולת ההזמנה היא גם הצהרה שהוא מחזיק על שמו כרטיס אשראי תקף אשר הונפק כדין ואשר ניתן לסליקה בישראל כי הוא מעל גיל 18 וכי אם רוכש את המוצר מטעם חברה ו/או עמותה ו/או כל גוף משפטי שאינו אדם, הוא מצהיר בזאת כי הוא מוסמך ורשאי לבצע פעולה באתר לטובת אותו גוף וכי הוא ערב אישית לפעולתו באתר.

אישור פעולת הרכישה מותנה גם בהימצאות המוצר הנרכש במלאי של החברה וניתן לספק אותו במועד האספקה הנדרש. אפילו אם לא צוין שהמוצר לא קיים במלאי וגם אם המוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע הרכישה, הנהלת האתר אינה מחויבת במכירת המוצר ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכש או לצד ג`, בכפוף לכך שהנהלת האתר תודיע לרוכש על אי זמינות המוצר במלאי ותציע לו להחליף את המוצר במוצר אחר שנמצא במלאי של החברה, במידה והלקוח לא יהיה מעוניין החברה תשיב לו את הסכום ששילם (אם שילם) עבור אותו מוצר שאין במלאי, ו/או תבטל את החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה תוך זמן סביר. עם זיכויו כאמור מוותר הלקוח על כל טענה כנגד החברה בעניין זה.

אספקה המוצרים

הנהלת האתר ו/או הספקים (לפי העניין) ידאגו לאספקת המוצרים הנרכשים באתר לכתובת בישראל, כפי שהכתובת הוזנה בעת הרכישה, בכפוף לתנאים המופיעים בתנאי המשלוח. המשלוח ייעשה באמצעות דואר ישראל לכתובת שתימסר על ידי הרוכש.

על פי הניסיון של החברה במשלוחים בדואר התקבלה החלטה לשלוח בדואר רשום בשביל שהמוצר יגיע בפרק זמן סביר (כ 8 ימים עסקים) בנוסף לזה שניתן לעקוב אחרי החבילה.
זמני אספקת המוצרים כפי שמופיעים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א` עד ה`, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

הנהלת האתר ו/או הספקים אינם אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות השבתות וכיוצא מכך.

התקנון של כל גוף באמצעותו הנהלת האתר או הספקים מבצעים את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל רוכש מוצרים באמצעות האתר.

כל עוד לא נקבע אחרת בהוראות על פי תקנון זה ובכפוף להוראות הדין, יובהר בזאת, כי בכל קניה, הלקוח יקבל את המוצר שרכש או את מלוא כספו בחזרה במידה ולא קיבל את המוצר, אלא אם אי קבלת המוצר הינה מסיבה שאינה קשורה בטעות שנעשתה על ידי החברה אלא בטעות שנעשתה על ידי הלקוח. לדוגמא, במידה והלקוח ימסור כתובת שגויה יהיה הוא זה שיישא בעלויות המשלוח החוזר ודמי הטיפול הנדרשים וכספו לא יושב לו.

ביטול הזמנה

האמור בפרק ביטול עסקה והחזרת מוצרים יטופל בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יצוין כי הנהלת האתר תאפשר ביטול עסקה והחזרת מוצרים שנרכשו דרך האתר תוך 14 ימים מיום קבלתם אצל הלקוח, כשהם סגורים וארוזים באריזתם המקורית, וללא כל סימני פתיחה או שימוש.

עבור מוצרים אלה יינתן זיכוי כספי בניכוי עלויות המשלוח לפי הנמוך מבניהם. במידה ותהיינה לחברה עלויות נוספות, כדוגמת דמי ביטול לחברת האשראי, ינוכו עלויות אלה מסכום הזיכוי אשר יעמוד לרשות הלקוח.

במידה והלקוח מעוניין בהובלת המוצר המוחזר אל הנהלת האתר, ההובלה תיעשה על ידו ובאחריותו בלבד. אין הנהלת האתר מטפלת בהובלת המוצרים המוחזרים אליה.

בעת קבלת המוצר המוחזר במשרדי הנהלת האתר ו/או הספק תתבצע בדיקה של המוצר, ובמידה וימצא כעומד בתנאי ההחזרה יזוכה הלקוח בהתאם לאמור בתקנון זה.

זכות ביטול העסקה והחזרת המוצרים לא תינתן כלל במקרים הבאים במידה והמוצר הינו "טובין פסידים" כמשמעותם בחוק הגנת הצרכן כלומר מוצר שלא יהיה ניתן להשתמש בו פעם נוספת או לספק לצרכן אחר, על כן הלקוח צריך לשמר את המוצר בתנאים המתאימים על מנת להחזירו. כמו כן אין זכות ביטול על מוצר אשר יוצר ו/או הוזמן במיוחד עבור המזמין.

אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של הספק לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד`) לחוק הגנת הצרכן.

האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על הנהלת האתר כל אחריות כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

הנהלת האתר תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:

במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

אם יתברר כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכשים ו/או מי מהם ו/או צד ג` כלשהו.

אם יתברר להנהלת האתר ו/או לספקים כי מבצע הפעולה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השרות בו זכה לצד ג` ו/או לסחור בו.

במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.

הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציינו בעת ההרשמה למכירה.

אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאים הנהלת האתר ו/או הספקים לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. ביטול מכירה לא יחייב את האתר או הספקים באחריות כלשהי ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, הוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

הגבלת אחריות

הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה תהא עילת התביעה אשר תהא לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז הנהלת האתר שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. בנוסף על כך, הרוכש יהא אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת.

בנידה ונפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את הספקים ו/או את הנהלת האתר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

יש לשים לב שרוב המוצרים שסבתא גמילה מייצרת הינם מיוצרים בתהליך ידני ועל כן עשוי להיות הבדלים מסוימים בין מה שמוצג באתר לבין מה שמקבל הלקוח מבחינת צבע או מבחינת נראות חיצונית של המוצר עצמו.

קניין רוחני וזכויות האתר

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכוש של הנהלת האתר בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

אסור להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, בלא קבלת רשותה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני מסחר אלו הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

סודיות מידע

הנהלת האתר מתחייבת לנקוט באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור בסודיות ככל האפשר מידע אישי אודות הלקוח אם זה אדם פרטי ואם זה חברה.

הנהלת האתר מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתמש ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת "אונליין", אין באפשרותה של הנהלת האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לחדירה למידע באתר או שימוש בו לרעה על ידי צד שלישי, למשתמש באתר לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר במקרה זה.

ניתנת בזאת הסכמתו של הלקוח לכך שהנהלת האתר ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לפנות אל הלקוח באמצעות דיוור ישיר ו/או דואר אלקטרוני ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות פנייה בפקס, למטרות עדכונים או מטרת קידום מכירות ושיווק, כולל פניות על מוצרים, שירותים, מחירים ומבצעים הקשורים אל הנהלת האתר. במידה והלקוח לא יהיה מעוניין וירצה להפסיק קבלת אותם פניות, עליו להודיע על כך לחברה או בפקס או בדוא"ל ולציין שם את הפרטים שלו כפי שהם מופיעים אצל החברה, כלומר לציין את מספר הטלפון או את הדואר אלקטרוני. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי הנהלת האתר תהא מחויבת לנהוג על פי דין ובכלל זה חשיפת מידע על פי דרישת הרשויות ו/או כדי למנוע שימוש לרעה.

מבצעים

מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ על פי הדין.

לעיתים החברה תציע למכור מוצרים באתר בעזרת מבצעים לקידום מכירות. המבצעים יהיו בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי, לפי המוקדם מבניהם, בכפוף לתנאי אותו מבצע. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לפתוח במבצעים, לשונותם או להפסיקם ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי